atoti_directquery_synapse.SynapseTable.name#

property SynapseTable.name: str#

Name of the table.