atoti_directquery_snowflake.SnowflakeTable.name#

property SnowflakeTable.name: str#

Name of the table.