atoti.Column.name#

property Column.name: str#

The name of the column.