atoti_aws.AwsKeyPair#

class atoti_aws.AwsKeyPair#

Key pair to use for client side encryption.

Example

>>> from atoti_aws import AwsKeyPair
>>> client_side_encryption_config = (
...   AwsKeyPair(
...     region="eu-west-3",
...     private_key="private_key",
...     public_key="public_key",
...   ),
... )
private_key: str#

The private key.

public_key: str#

The public key.