atoti.Session.delete_scenario()#

Session.delete_scenario(name)#

Delete the source scenario with the provided name if it exists.