atoti_directquery_snowflake.SnowflakeTable.columns#

property SnowflakeTable.columns: Sequence[str]#

Columns of the table.