atoti_directquery_snowflake.SnowflakeTable#

class atoti_directquery_snowflake.SnowflakeTable#

A table in Snowflake.

columns

Columns of the table.

name

Name of the table.