atoti.config.key_pair module#

class atoti.KeyPair#

KeyPair(public_key: str, private_key: str)

private_key: str#

The private key.

public_key: str#

The public key.