atoti.config.key_pair module

class atoti.KeyPair

KeyPair(public_key: str, private_key: str)

private_key: str

The private key.

public_key: str

The public key.