atoti.column module

class atoti.column.Column(name, data_type, _store)

Column of a Store.

data_type: DataType

The type of the elements in the column.

name: str

The name of the column.