atoti.column module

class atoti.column.Column(name, data_type, _table)

Column of a Table.

data_type

The type of the elements in the column.

name

The name of the column.