atoti.type module#

atoti.type.BOOLEAN: Literal['boolean'] = 'boolean'#

Boolean data type.

atoti.type.DOUBLE: Literal['double'] = 'double'#

Double data type.

atoti.type.DOUBLE_ARRAY: Literal['double[]'] = 'double[]'#

Double array data type.

atoti.type.FLOAT: Literal['float'] = 'float'#

Float data type.

atoti.type.FLOAT_ARRAY: Literal['float[]'] = 'float[]'#

Float array data type.

atoti.type.INT: Literal['int'] = 'int'#

Int data type.

atoti.type.INT_ARRAY: Literal['int[]'] = 'int[]'#

Int array data type.

atoti.type.LOCAL_DATE: Literal['LocalDate'] = 'LocalDate'#

LocalDate data type.

atoti.type.LOCAL_DATE_TIME: Literal['LocalDateTime'] = 'LocalDateTime'#

LocalDateTime data type.

atoti.type.LOCAL_TIME: Literal['LocalTime'] = 'LocalTime'#

LocalTime data type.

atoti.type.LONG: Literal['long'] = 'long'#

Long data type.

atoti.type.LONG_ARRAY: Literal['long[]'] = 'long[]'#

Long array data type.

atoti.type.STRING: Literal['String'] = 'String'#

String data type.

atoti.type.ZONED_DATE_TIME: Literal['ZonedDateTime'] = 'ZonedDateTime'#

ZonedDateTime data type.