atoti_kafka.deserializer module

atoti_kafka.deserializer.JSON_DESERIALIZER = KafkaDeserializer(name='io.atoti.loading.kafka.impl.serialization.JsonDeserializer')

Core JSON deserializer.

Each JSON object corresponds to a row of the table, keys of the JSON object must match columns of the table.